Etički kodeks

Uvodno slovo

Dupinov san hrvatska je nevladina i neprofitna udruga. Vođeni vjerovanjem u istinske vrijednosti, članovi udruge svoje poslanstvo iskazuju promičući ekološko-etička načela i filantropiju, odgovornost prema morskim sisiavcima i drugim živim bićima u Jadranskom te ostalim svjetskim morima, uz stjecanje znanja i sposobnosti za unapređenje osobne kvalitete života.

Sadržaj

Etički se kodeks sastoji od Uvodnog slova, Temeljnih načela i specifičnih Etičkih principa. Standardi su pisani dovoljno općenito da se mogu razumjeti i jednostavno primijeniti.

Temeljna načela

Udruga Dupinov san prihvaća ovaj Etički kodeks kao model dostojnog ponašanja koji usmjerava sve ostvarenju najviših ekoloških, humanih, etičkih i filantropskih ideala u svakodnevnom djelovanju.
Udruga obvezuje svoje članove da razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog Kodeksa. S Kodeksom moraju biti upoznati svi budući članovi prije pristupanja u Udrugu, kao i svi honorarni ili stalno zaposleni djelatnici, jer se Kodeks odnosi i na njih. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava ne-etično ponašanje. Povrede propisa koje sadržava Kodeks razmatra Upravni odbor Udruge koji procjenjuje težinu povrede propisa i određuje sankcije.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama. Upravni odbor Udruge periodično će raspravit će o potrebama izmjena i dopuna Kodeksa.

Osnivači udruge Dupinov san prihvaćaju ovaj Etički kodeks na Osnivačkom Saboru Udruge 01. travnja 2001. godine, kao model dostojnog ponašanja koji usmjerava sve članove prema visokim ekološkim i etičkim idealima.

Etički principi

Ovaj Kodeks pruža zajednički sustav vrijednosti koji članovi udruge Dupinov san uvažavaju u svom djelovanju u zajednici.
 1. Članovi Udruge nastoje u svojoj zajednici pomagati pri aktivnostima koje promiču ekološku osviještenost, moralnost i etiku. Pri tome podupiru slobodu izbora ponašanja svakog pojedinca ako to ponašanje ne šteti drugima. Predani su u provedbi ekoloških načela u cilju očuvanja okoliša.
 2. U ovim su nastojanjima članovi otvoreni, pošteni i uvažavaju druga mišljenja. Realni su i iskreni u opisivanju aktivnosti u kojima sudjeluju i rezultata pojedinih istraživanja, podučavanja ili pruženih usluga. Izbjegavaju ponašanja koja mogu na bilo koji način nanijeti štetu slici Udruge ili ekoloških nastojanja. Član u društvu nastoji djelovati u skladu s tom pozitivnom ulogom.
 3. Članovi Udruge služe idealima filantropije i osobnim primjerom promiču njezinu ulogu u društvu.
 4. Svojim djelovanjem članovi potiču zajedništvo i ravnopravnost u ostvarivanju programskih ciljeva Udruge.
 5. Kao članovi Udruge pridržavaju se duha i slova zakona Republike Hrvatske koji se odnose na djelokrug rada nevladinih i neprofitnih Udruga, te neće svjesno djelovati na način koji je u suprotnosti s odredbama ovog Kodeksa, niti svjesno navoditi druge da tako djeluju.
 6. Svi članovi surađuju s Upravnim odborom u kontroli i promociji etičkih pitanja. Član koji uoči da drugi član krši principe etičkog ponašanja, dužan ga je na to upozoriti, te na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

Nastupi u javnim glasilima

Kada nastupaju ili kada komentiraju svoje aktivnosti u Udruzi u javnim glasilima, pisanim člancima, na radiju ili televiziji, na javnim predavanjima i slično, članovi iskazuju istinite tvrdnje i informacije.

Odgovornost za javne nastupe

Članovi preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Oni trebaju biti u skladu s Etičkim kodeksom. U javnim nastupima članovi ne smiju davati netočne podatke koji bi mogli zavesti primatelja informacija.

Pružanje informacija i objektivnost pri podučavanju

 1. Kada su, kao edukatori /treneri uključeni u edukacijski procese ili u bilo koju vrstu treninga, članovi pružaju točne informacije, prikazuju činjenice i obrazlažu pojave s najvišim stupnjem objektivnosti, te izbjegavaju ponašanja kojima će zlorabiti svoj položaj, ponižavati ili na bilo koji način ugrožavati integritet i samopoštovanje polaznika tečaja.
 2. Članovi ne prikazuju tuđe ideje i podatke kao svoje. Plagiranje je ekstremni oblik neetičnog odnosa prema tuđem radu.
 3. Članovi ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerene prema manipulaciji pojedinaca, skupina ili javnog mnijenja, a u službi promocije osobnih interesa.
 4. Članovi Udruge nastoje ostvariti i zadržati visoku razinu kompetentnosti u svom djelovanju. Svjesni granica svojih znanja i vlastite stručnosti pružaju samo one usluge i služe se samo onim tehnikama za koje su kvalificirani obrazovanjem ili iskustvom. U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, poduzimaju nužne mjere opreza.
 5. U kontaktima s suradnicima i drugim osobama, članovi Udruge trebaju biti strpljivi i korektni, uvijek dajući istinite, ispravne i potpune informacije.
 6. Članovi Udruge trebaju radnu okolinu u programskim aktivnostima Udruge održavati sigurnom, produktivnom i ugodnom za sve korisnike.

Privatnost članova

Članovi Udruge poštuju i štite privatnost drugih članova Udruge. Također čuvaju tajnost svih privatnih podataka kojima eventualno pristupe tijekom angažmana u Udruzi.

Popis članova Udruge je vlasništvo Udruge i ne može se bez dopuštenja Upravnog odbora davati na uvid pravnim ili fizičkim osobama izvan Udruge.
Natječaj za asistenticu/ta na projektu
O autorskim pravima